Οικονομοτεχνική κάλυψη όλων των επιχειρήσεων καθώς και μελέτες βιωσιμότητας – επιχειρήσεων – οργανισμών.

Πραγματοποιούμε όλες εκείνες τις ενέργειες που είναι απαραίτητες για την παρουσίαση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων στις αρμόδιες Δημόσιες Υπηρεσίες. Επιπλέον, προχωρούμε στην έκδοση Οικοδομικών και Μηχανολογικών Αδειών για κάθε επενδυτικό σχέδιο που αναλαμβάνουμε. Συντάσσουμε μελέτες βιωσιμότητας των επιχειρήσεων και των οργανισμών που αναλαμβάνουμε.

Ένταξη και επίβλεψη σε προγράμματα που κατά καιρούς υπάρχουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση – ΥΠ.ΟΙΚ., ΟΑΕΔ, ΕΟΜΜΕΧ, ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ κ.λ.π. με τους πιο άξιους και καταξιωμένους στο χώρο συνεργάτες.

Η αντιπροσώπευση για λογαριασμό τρίτων

Η αντιπροσώπευση για λογαριασμό τρίτων οποιασδήποτε επιχείρησης ή εταιρείας, φυσικού ή νομικού προσώπου ημεδαπού ή αλλοδαπού για θέματα οικονομοτεχνικά

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Οικονομοτεχνικό