Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων επιχειρήσεων

για ανάπτυξη – οργάνωση – λειτουργία – υλοποίηση και εφαρμογή προγραμμάτων στην Ελλάδα – στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνώς.

O εξωδικαστικός συμβιβασμός 

 • Όλα σε 120 δόσεις χρέη πάνω από 20.000€
 • Αφορά επιχειρήσεις -επαγγελματίες και αυτοαπασχολύμενους
 • Περιλαμβάνει χρέη προς την Εφορία, τις τράπεζες, τα ασφαλιστικά ταμεία ακόμη και τους δήμους
 • Οι τράπεζες θα εντάξουν έναν ενιαίο τύπο ρύθμισης για οφειλές έως 50.000 ευρώ
 • Ανάλογα με το υπόλοιπο του διαθέσιμου εισοδήματός  κάθε μήνα
 • Το μέρος των χρεών το οποίο δεν μπορεί να εξοφληθεί με δόσεις, θα διαγράφεται.
 • Διαδικασία : 
 • Αποκλειστικά ηλεκτρονική πλατφόρμα  διασυνδεδεμένη την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων τον ΕΦΚΑ με ενημερωμένες αυτόματα οφειλές 
 • Ανάρτηση εισοδημάτων και λοιπών οφειλών πιστωτών
 • Προϋποθέσεις:
 • Σημαντικό στοιχείο βιωσιμότητα της επιχείρησης 
 • Ύπαρξη μιας κερδοφόρας χρήσης προ τόκων και αποσβέσεων ή θετικής καθαρής θέσης
 • Ύπαρξη  επιχειρηματικού σχεδίου
 • Έλλειψη περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων που να καλύπτουν την οφειλή
 • Ποιες οφειλές εξαιρούνται
 • Από την διαδικασία εξαιρούνται οι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί μετά την 31η Δεκεμβρίου 2016
 •  Απαιτήσεις από ανακτήσεις κρατικών ενισχύσεων λόγω παραβίασης των σχετικών διατάξεων της Συνθήκης για η Λειτουργία της ΕΕ
 •  Οι μικροί πιστωτές της επιχείρησης. 

Αντιπροσώπευση ομογενών στις δημόσιες αρχές – ενημέρωση για την φορολογική νομοθεσία στην Ελλάδα (Συμβιβασμοί – Δηλώσεις – Κτηματολόγιο).

Υποστήριξη και διεκδίκηση δικαιωμάτων, έναντι του Δημοσίου ή άλλων νομικών και φυσικών προσώπων. Διαχείριση ακινήτων (αγορά, πώληση, μίσθωση, επισκευή & συντήρηση, υποβολή δηλώσεων, πληρωμή φόρων, τελών, κ.λπ.) . Διαπραγματεύσεις και καταρτίσεις επιχειρηματικών ή αστικών συμβάσεων

Οργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων – συνεδρίων στον χώρο των χρηματοοικονομικών.

Η διοργάνωση σεμιναρίων αποβλέπει στην παροχή γνώσεων και εφοδίων για την δραστηριοποίηση στο σύγχρονο επιχειρηματικό γίγνεσθαι.Τα γνωστικά αντικείμενα των σεμιναρίων που διοργανώνει η επιχείρηση καλύπτουν όλο το φάσμα των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Η εταιρία μας αναλαμβάνει την οργάνωση και πλήρη διοικητική υποστήριξη σεμιναρίων για λογαριασμό πελατών του. Πέραν της διάθεσης πλήρως εξοπλισμένων χώρων για η διενέργεια των σεμιναρίων, ο οργανισμός μας προσφέρει όλη την απαιτούμενη γραμματειακή, διοικητική και λογιστική υποστήριξη, παραμέτρους που οδηγούν στην ολοκληρωμένη και αποτελεσματική διενέργεια των σεμιναρίων.

Ανάπτυξη λογισμικού και γενικότερα υψηλής τεχνολογίας προϊόντων καθώς και την υποστήριξη τους.

Εκπαίδευση του προσωπικού σε όλο το φάσμα της μηχανοργάνωσης και μηχανογράφησης της σύγχρονης ελληνικής επιχείρησης.

Δεχόμαστε τα ερωτήματά σας

Τμήμα Συμβούλων